Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo na rok szkolny 2023/2024

Data: 24.01.2023 r., godz. 12.00    Liczba odwiedzających: 16

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo na r..szk. 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 18/2023 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 stycznia 2023 r.

Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo zostanie udostępniona 7 marca 2023 r. o godz. 12.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym na r. szk. 2023/2024 biorą udział dzieci zamieszkałe w Legionowie urodzone w latach 2020 – 2017 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Legionowo mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkańców Legionowa pozostaną wolne miejsca.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w r. szk. 2023/2024 w przedszkolu / szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 28 lutego do 6 marca 2023 r. do godz.12.00. Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach. Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r. szk. 2023/2024 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli / szkół podstawowych prowadzących postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - https://bip.legionowo.pl/m,33587,uchwala-nr-xxxiv5052021-z-dnia-27-pazdziernika-2021-roku.html

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – https://bip.legionowo.pl/m,34613,zarzadzenie-nr-182023-z-dnia-20-stycznia-2023.html

Adres strony rekrutacyjnej dla rodziców oraz szczegółowe zasady składania wniosków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zostaną podane w lutym br.